Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2020

Thứ bảy - 12/06/2021 21:52
Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2020

     UBND QUẬN HÀ ĐÔNG            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN MẬU LƯƠNG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: …./KH- MNML                                   Hà Đông, ngày 15 tháng 06 năm 2021


KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 – 2022
 
   Căn cứ Điều lệ tr­ường Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020;
   Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
   Căn cứ hướng dẫn Hướng dẫn số 1199/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021 - 2022;
   Thực hiện kế hoạch số 167/KH-BCĐ ngày 24/5/2021 của Ban chỉ đạo tuyển sinh Quận Hà Đông về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 – 2022;
   Căn cứ vào chỉ tiêu được giao cho Trường mầm non Mậu Lương năm học 2021 – 2022;
   Căn cứ vào kết quả điều tra số trẻ trên địa bàn từ tổ 9 đến tổ 18 phường Kiến Hưng;
   Xét thực trạng đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trư­ờng, Hội đồng tuyển sinh Tr­ường mầm non Mậu Lương xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 – 2022 cụ thể như­ sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Thực hiện phổ cập trẻ 5 tuổi trước khi vào lớp 1. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
2. Đảm bảo tổ chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh và quyền lợi của trẻ.
3. Phát huy và sử dụng hiệu quả CSVC, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
4. BCĐ tuyển sinh nhà trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện CSVC, nội dung thông báo,... về công tác tuyển sinh để việc tuyển sinh diễn ra an toàn, trật tự, đúng quy định.
II. CĂN CỨ XÂY DỰNG CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:
1. CSVC:
Số điểm trường: 02(Cơ sở 1: Khu đấu giá Tổ 10, Cơ sở 2: Số 04 Tổ 11).
- Diện tích đất: 4708 m2. Diện tích sử dụng: 6.231 m2.
- Số phòng học: 20 phòng: 2 lớp nhà trẻ; 18 lớp mẫu giáo.
- Số phòng làm việc và phòng chức năng: 21 phòng.
2. Đội ngũ:  Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 65
- Cán bộ QL: 3
- Giáo viên: 44. Bình quân 2,1 giáo viên/ nhóm lớp.
- Nhân viên: 18                                                                                                                        
3. Số liệu điều tra từng độ tuổi trên địa bàn:
   Tổng số: 1186 cháu. Trong đó:
+ Trẻ 5 tuổi(sinh năm 2016): 398 cháu.
+ Trẻ Mẫu giáo 3, 4 tuổi(sinh năm 2017, 2018): 805 cháu.
+ Trẻ Nhà trẻ( sinh năm 2019): 353 cháu.
4.  Số trẻ sau tuyển sinh: 725 trẻ (cả cháu cũ và cháu mới)
+ MG 5 tuổi: 230 trẻ.
+ MG 4 tuổi: 220 trẻ.
+ MG 3 tuổi: 210 trẻ.
+ Nhà trẻ: 65 trẻ.    
* Một số căn cứ khác:
- Khoảng cách, vị trí địa lý từ trường đến địa bàn dân cư đảm bảo thuận lợi an toàn cho việc đưa đón trẻ.
- Đảm bảo về số lượng để phát huy tối đa CSVC, đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên toàn trường.
III. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển hồ sơ.
IV. ĐỐI TƯỢNG, CHỈ TIÊU, HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN TUYỂN SINH:
1. Đối tượng và phân tuyến: Là các cháu trong độ tuổi quy định, có hộ khẩu thường trú, tạm trú từ Tổ dân phố 9 đến Tổ dân phố 18(Bao gồm cả chung cư Sông Nhuệ, chung cư Bemes CT6A, CT6B, CT6C)
2. Chỉ tiêu: Tổng số toàn trường  725 cháu, trong đó có 485 cháu đang học tại trường năm học 2020 – 2021 và tuyển mới 240 cháu độ tuổi sinh năm 2016, 2017, 2018, 2019 đến trường MN đảm bảo đủ chỉ tiêu. Trong đó tuyển mới:
* Trẻ sinh năm 2019 (đủ 24 tháng trở lên): Tuyển mới: 65 cháu.
* Trẻ sinh năm 2018: 6 lớp 210 cháu. Tuyển mới: 113 cháu (97cháu cũ)
* Trẻ sinh năm 2017: 6 lớp 220 cháu. Tuyển mới: 42 cháu (178 cháu cũ)
* Trẻ sinh năm 2016: 6 lớp 230 cháu (210 cháu cũ). Dự kiến tuyển mới: 20 cháu.
   Số trẻ tuyển sinh phân theo nhóm lớp trong năm học 2020 – 2022 cụ thể:
- Khối 5 tuổi: 230 cháu/ 6 lớp (Trung bình 38 cháu/ lớp).
- Khối 4 tuổi: 220 cháu/ 6 lớp (Trung bình 36,6 cháu/ lớp).
- Khối 3 tuổi: 210 cháu/ 6 lớp (Trung bình 35 cháu/ lớp).
- Khối nhà trẻ: 65 cháu/ 2 nhóm (Trung bình 32,5 cháu/ nhóm).
   Tổng số tuyển mới năm học 2020 – 2021: 240 cháu.
3. Tuyển sinh trực tuyến cho trẻ 5 tuổi(Trẻ sinh năm 2016):
- Từ ngày 15/7/2021 đến hết ngày 17/7/2021: Cha mẹ HS có trẻ sinh năm 2016 đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua internet tại trang thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/, phần mềm đảm bảo việc cha mẹ HS đăng ký tuyển sinh đúng tuyến: cha mẹ HS khai báo đầy đủ thông tin học sinh vào biểu mẫu trực tuyến.
- Nếu cha mẹ có đủ điều kiện về công nghệ thông tin (năng lực hiểu biết; có trang bị máy tính, iPAD ... ) có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại nhà;
- Nếu cha mẹ HS không có đủ điều kiện về công nghệ thông tin có thể đến địa điểm có máy tính kết nối internet để đăng ký trực tuyến hoặc đến cơ sở 1, nhà trường bố trí cán bộ tuyển sinh nhận hồ sơ và giúp đỡ phụ huynh.
4. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo hồ sơ đúng tuyến.
5. Thời gian xét duyệt và nhận hồ sơ tuyển sinh:
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021(Có qui định riêng từng ngày  cho từng độ tuổi).
   Sáng từ 7h30 – 11h30; Chiều từ 14h – 17h00
Hồ sơ gồm có:
- Giấy khai sinh bản sao hoặc bản phô tô có công chứng
- Hộ khẩu phô tô (đem theo bản chính để đối chiếu), hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an Quận, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an cấp phường.
- Đơn xin học ( theo mẫu, nhà trường sẽ phát khi phụ huynh đến làm thủ tục nhập học).
6. Địa điểm nhận hồ sơ tuyển sinh:
- Tại cơ sở 1 Trường mầm non Mậu Lương: Khu Đấu giá Tổ 10 - Kiến Hưng
(Lưu ý: Nhà trường không thu bất kỳ một khoản tiền nào trong thời gian tuyển sinh)
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Đối với trường MN:
- Đề xuất thành lập Hội đồng tuyển sinh do PGD & ĐT ký quyết định. HĐTS có nhiệm vụ: xây dựng kế hoạch tuyển sinh; Hỗ trợ phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến, xác nhận việc trúng tuyển, tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ tuyển sinh, lập danh sách học sinh trúng tuyển, thông báo công khai danh sách học sinh trúng tuyển sau khi đã được Hội đồng tuyển sinh UBND quận duyệt. HĐTS trực tiếp giải quyết các khiếu nại và thực hiện chế độ báo cáo trong thời gian tuyển sinh.
- Phối hợp với UBND phường để tuyên truyền tới các khu dân cư về đăng ký tuyển sinh trực tuyến, tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu và thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh để nhân dân được biết.
- Thực hiện quy định Điều 13 - Điều lệ trường MN về quy định số trẻ/ lớp.
- Ưu tiên tiếp nhận 100% trẻ 5 tuổi để thực hiện phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi.
2. Đối với phụ huynh học sinh:
- Đăng ký tuyển sinh trực tuyến đảm bảo đúng thời gian qui định
- Nộp hồ sơ tuyển sinh cho con em đúng thời gian quy định.
- Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin trong đơn xin nhập học, tạo điều kiện giúp nhà trường hoàn thành công tác tuyển sinh.
V. LỊCH LÀM VIỆC VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:
   Nhà trường báo cáo về Ban chỉ đạo tuyển sinh quận (qua PGD&ĐT) về công tác tuyển sinh theo lịch sau:
- Ngày 03/05/2021: Nộp kế hoạch tuyển sinh, tuyến tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh.
- Từ 16/6/2021 – 11/7/2021: Công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường, trên Web của trường, trên trang thoog tin của UBND phường.
- Từ ngày 12/7/2021 đến hết ngày 17/7/2021: Cha mẹ HS có trẻ sinh năm 2016 đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua internet tại trang thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/
- Từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021: Nhận hồ sơ tuyển sinh các độ tuổi(Có qui định riêng từng ngày  cho các độ tuổi)
- Địa điểm tuyển sinh: Tại cơ sở 1(Khu Đấu giá Tổ 10 – Kiến Hưng)
*Thời gian xét duyệt và nhận hồ sơ tuyển sinh cụ thể như sau:
- Ngày 23-24/7/2021: Nhận hồ sơ tuyển sinh trẻ sinh năm 2019 và trẻ sinh năm 2016 chưa đăng ký tuyển sinh trực tuyến hoặc đăng ký tuyển sinh trực tuyến nhưng chưa nộp hồ sơ.
- Ngày 26/7/2021: Nhận hồ sơ tuyển sinh trẻ sinh năm 2017.
- Ngày 27/7/2021: Nhận hồ sơ tuyển sinh trẻ sinh năm 2018.
- Ngày 28/7/2021: Tuyển sinh bổ sung các độ tuổi(Nếu còn chỉ tiêu)
- Ngày 28/7/2021: Nộp báo cáo kết quả tuyển sinh về PGD & ĐT.
- Ngày 3/8/2021:  Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm số                                                                   Hà Đông, ngày 15 tháng 6 năm 2021
                                                                                                      CHỦ TỊCH HĐTS                                                                               


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ảnh mới

kids

ban

Điện thoại

  • Trường Mầm Non Mậu Lương
    0983101868
  • Phòng Hiệu trưởng
    0983101868

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

  • Đang truy cập30
  • Hôm nay755
  • Tháng hiện tại69,752
  • Tổng lượt truy cập7,865,070
Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây